s.css" type="text/css" /> ndelssikkerhed, hvidpapir, gratis guide, websitesikkerhed, internetsikkerhed, ssl certifikater, administreret pki, ssl server-id’er "/>
ewsvine, stumbleupon, myspace, buzz, facebook, technorati, google, live, more' }
SSL CERTIFIKAT ("AFTALE"), FØR DU ANSØGER OM, ACCEPTERER ELLER ANVENDER ET VERISIGN SECURE SITE, SECURE SITE EXTENDED VALIDATION, SECURE SITE PRO, SECURE SITE PRO EXTENDED VALIDATION, OFX SSL, SHARED HOSTING SECURITY SERVICE, WLAN-SERVER ELLER NOGET SSL CERTIFIKAT MODTAGET FRA VERISIGN’S MANAGED PKI TIL SSL CERTIFIKATSERVICE (HVER BENÆVNT ET “CERTIFIKAT”). HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I AFTALEN, MÅ DU IKKE ANSØGE OM, ACCEPTERE ELLER ANVENDE CERTIFIKATET. VED AT KLIKKE PÅ "ACCEPTER" NEDENFOR ELLER VED AT ANVENDE ET CERTIFIKAT, ACCEPTERER DU AT BLIVE PART I OG BLIVE BUNDET AF DISSE VILKÅR. VED AT KLIKKE PÅ "AFSLÅ" ANGIVER DU, AT DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG IKKE VIL VÆRE VERISIGN-ABONNENT.

ALLE HENVISNINGER TIL “VERISIGN” I DENNE AFTALE SKAL FORSTÅS SOM HENVISNINGER TIL DEN SPECIFIKKE VERISIGN ENHED, DER ER ANGIVET PÅ HJEMMESIDEN AF DET WEBSTED, HVORPÅ DU ANSØGTE OM DIT CERTIFIKAT.

HVIS DU ER KUNDE HOS EN FORHANDLER (SOM DEFINERET HERI), ERKLÆRER OG GARANTERER DU, AT DIN FORHANDLER HAR FULDMAGT TIL AT ANSØGE OM, ACCEPTERE, INSTALLERE, VEDLIGEHOLDE, FORNY OG, OM NØDVENDIGT, TILBAGEKALDE CERTIFIKATET PÅ DINE VEGNE. VED AT LADE DIN FORHANDLER ANVENDE CERTIFIKATET, ACCEPTERER DU AT BLIVE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, SKAL DU STRAKS KONTAKTE VERISIGN PÅ DET TELEFONNUMMER, DER ER ANFØRT I PUNKT 24 NEDENFOR, HVOREFTER VERISIGN TILBAGEKALDER CERTIFIKATET.

HVIS DU ER FORHANDLER OG ANSØGER OM ET CERTIFIKAT PÅ VEGNE AF EN KUNDE, ERKLÆRER OG GARANTERER DU SOM BESKREVET I PUNKT 8.2 OG 8.3. HVIS DU ER FORHANDLER OG ANSØGER OM DIT EGET CERTIFIKAT ELLER ANSØGER OM ET SHARED HOSTING SECURITY SERVICE CERTIFIKAT, ER NÆRVÆRENDE AFTALE GÆLDENDE FOR DIG I DENS HELHED, MED UNDTAGELSE AF PUNKT 8.3.

1.Definitioner.

"Abonnent" er en person, organisation, eller enhed, som ejer eller har retten til den enhed, som er modtager af, og som har fået udstedt et Certifikat, og som er i stand til og er autoriseret til at anvende den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, der er anført i det pågældende Certifikat.

“Aftale for den Benyttende Part” betyder en aftale, der anvendes af et CC, og som beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for en person eller organisation, som handler som en Benyttende Part, f.eks. VeriSigns Aftale for den Benyttende Part, som offentliggøres i Databasen.

”Benyttende Part” betyder en person eller organisation, der handler i tillid til et Certifikat og/eller en digital signatur.

“Certificeringscenter” eller "CC" betyder en enhed, som er autoriseret til at udstede, indstille eller tilbagekalde Certifikater. CC betyder i denne Aftale VeriSign.

“Certifikatansøgning” er en anmodning til et Certificeringscenter om udstedelse af et Certifikat.

“Certificeringspraksis” eller “CPS” er et dokument, som ændret til enhver tid, der angiver den praksis, som et CC anvender ved udstedelse af Certifikater. VeriSign’s CPS er tilgængeligt på http://www.verisign.com/repository/cps.

“Database” betyder samlingen af dokumenter, som findes på linket til databasen, hvortil du kan få adgang fra hjemmesiden til det websted, hvorfra du ansøgte om dit Certifikat.

"Forhandler" betyder en internetudbyder, en systemintegrator, en web-host, en teknisk konsulent, en ASP-udbyder eller en anden enhed, der har modtaget Certifikaterne til videresalg.

“Immaterielle rettigheder” betyder enhver kendt rettighed eller herefter eksisterende rettighed vedrørende immaterielle aktiver, herunder men ikke begrænset til ophavsret, vareudstyr, varebetegnelser, firmanavne, logoer, opfindelser, patenter, patentansøgninger, software, know-how og enhver immateriel ret og ejendomsret (af enhver art i hele universet og uanset, hvordan det er angivet), som er registreret eller ikke registreret i USA eller i andre lande).

“Licenstildelt certifikat” betyder den mulighed, der giver en Abonnent ret til at bruge et Certifikat på én fysisk enhed og indhente yderligere Certifikatlicenser til hver fysisk server, som hver enhed administrerer, eller hvor kopierede Certifikater kan befinde sig. Denne mulighed vil muligvis ikke være gældende for dig.

“NetSure-beskyttelsesplan” betyder det udvidede garantiprogram, der tilbydes af VeriSign. Yderligere oplysninger findes i Databasen.

"VeriSign Secured™ Seal" betyder et elektronisk billede, der angiver et VeriSign mærke, som viser, at du har købt VeriSign tjenesteydelser, når de er anbragt på din hjemmeside, og som når man klikker på det viser hvilke VeriSign serviceydelser, du har købt, og om sådanne serviceydelser er aktive.

"VeriSign Trust Network" eller "VTN" betyder den Certifikat-baserede infrastruktur med offentlige nøgler, som styres af VeriSign Trust Network certifikatpolitikken, som sikrer global installation og anvendelse af Certifikater af VeriSign, dets associerede selskaber, deres respektive kunder, Abonnenter og Benyttende Parter.

2.Beskrivelse af Certifikatet. Det Certifikat, som du har ansøgt om på vegne af din organisation, er et SSL Certifikat, som anvendes til at støtte SSL/TLS sessioner mellem en web browser og en web server, der anvender signering og kodning. Alle VeriSign SSL Certifikater anses for at være Klasse 3 organisationsmæssigt Certifikater i VTN’et. Klasse 3 Certifikater udstedes til enheder til brug ved autentificering, meddelelses-, software- og indholdsintegritet samt signering og kodning. VeriSign Klasse 3 organisationsmæssige SSL Certifikater giver sikkerhed for Abonnentens identitet baseret på en bekræftelse af, at Abonnentens organisation eksisterer, at organisationen har godkendt Certifikatansøgningen, og at den person, der indsendte Certifikatansøgningen på vegne af Abonnenten, havde fornøden fuldmagt til det. Certifikatet giver også sikkerhed for, at Abonnenten har ret til at anvende det domænenavn, der er anført i Certifikatansøgningen. Hvis du har ansøgt om et Udvidet Valideringscertifikat, vil VeriSign autentificere dit Certifikat i henhold til retningslinjerne for Udvidede Valideringscertifikater.

3.Behandling af Certifikatansøgningen. Når VeriSign har modtaget betaling, og de nødvendige Autentificeringsprocedurer for det Certifikat, du har valgt, behandler VeriSign din Certifikatansøgning. Hvis din Certifikatansøgning kan godkendes, udsteder VeriSign et Certifikat til dig i overensstemmelse med denne Aftale. Når du henter eller på anden vis installerer dit Certifikat, skal du gennemgå oplysningerne i det og straks meddele eventuelle fejl til VeriSign. Ved modtagelse af en sådan meddelelse kan VeriSign tilbagekalde Certifikatet og udstede et tilrettet Certifikat.

4. Brugsrestriktioner. Du må ikke anvende dit Certifikat (i) for eller på vegne af en anden organisation, (ii) til at foretage privat eller offentlig nøgledrift i forbindelse med domæne- og/eller organisationsnavne ud over dem, du har anført i din Certifikatansøgning, medmindre du har købt VeriSign Shared Hosting Security Service, (iii) på mere end én fysisk server eller enhed ad gangen, medmindre du har købt et Licenstildelt Certifikat, eller (iv) hvis det er et WLAN Servercertifikat, på andre enheder end RADIUS servere; og (v) til brug som kontroludstyr under farlige forhold eller til anvendelser, der kræver fejlfri ydelse, f.eks. drift af atomanlæg, flynavigations- eller kommunikationssystemer, systemer til styring af flytrafik eller systemer til våbenkontrol, hvor fejl kan være den direkte årsag til dødsfald, personskade eller alvorlige miljøskader. Hvis du anvender et Licenstildelt Certifikat, anerkender og accepterer du, at dette valg kan medføre en øget sikkerhedsrisiko for dit netværk, og at VeriSign udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar for brud på sikkerheden, der skyldes anvendelse af en enkelt nøgle på flere enheder. VERISIGN BETRAGTER ANVENDELSE AF ET CERTIFIKAT PÅ EN ENHED, DER FINDES FØR ADGANG TIL SERVER OG SERVERFARM, UDEN FORNØDEN LICENS SOM PIRATKOPIERING AF SOFTWARE OG VIL FORFØLGE OVERTRÆDERE I STØRST MULIGT OMFANG. For Certifikater, der købes i henhold til et Licenstildelt Certifikat, begrænses erstatningen i henhold til NetSure-beskyttelsesplanen til titusinde US-dollar (USD 10.000) eller et tilsvarende beløb i den lokale valuta. Hvis du vælger at vise VeriSign Secured Seal, må du kun installere og vise et sådant segl i henhold til Licensaftalen for VeriSign Secured Seal offentliggjort i Databasen.

5. Tilbagekaldelse. Hvis du opdager eller har begrundet mistanke om, at din private nøgle er blevet kompromitteret, eller at oplysningerne i dit Certifikat er forkerte eller er blevet ændret, eller navnet på din organisation og/eller din domæneregistrering er blevet ændret, skal du straks underrette VeriSign. VeriSign forbeholder sig ret til at tilbagekalde dit Certifikat når som helst uden varsel, hvis (i) VeriSign opdager, at oplysningerne i dit Certifikat ikke længere er gyldige; (ii) du misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene i nærværende Aftale, eller (iii) hvis du efter VeriSigns skøn deltager i aktiviteter, som VeriSign mener, er skadelige for VTN'et.

6. Forpligtelser ved tilbagekaldelse eller udløb. Hvis dit Certifikat udløber eller bliver tilbagekaldt, skal du permanent fjerne Certifikatet fra alle enheder, det er installeret på, og du må ikke anvende det til noget formål derefter. Hvis du har installeret et VeriSign Secured Seal i forbindelse med det tilbagekaldte Certifikat, skal du ligeledes fjerne dette segl fra dit websted.

7.Løbetid.

Denne Aftale er gældende, indtil dit Certifikat udløber eller tilbagekaldes forinden.

8. Erklæringer og garantier.

8.1  VeriSign erklæringer og garantier. VeriSign erklærer og garanterer, at (i) VeriSign ikke har indført fejl i Certifikatoplysningerne som følge af, at VeriSign har undladt at udvise rimelig omhu ved oprettelse af Certifikatet, (ii) Certifikatet i alle væsentlige henseender følger VeriSigns CPS, og (iii) VeriSigns tilbagekaldelsesprocedurer og brug af Databasen i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med VeriSigns CPS.

8.2  Dine erklæringer og garantier. Du erklærer og garanterer over for VeriSign og Benyttende Parter, at (i) alle de oplysninger, der er væsentlige for udstedelsen af et Certifikat, og som du fremsætter over for VeriSign i din Certifikatansøgning, er korrekte, (ii) du informerer VeriSign, hvis de erklæringer, du har fremsat over for VeriSign i din Certifikatansøgning, ændres eller ikke længere er gyldige (iiii) de Certifikatoplysninger, du har anført (herunder din e-mail-adresse) ikke krænker tredjeparts Immaterielle Rettigheder, (iv) de Certifikatoplysninger, du har anført (herunder din e-mail-adresse), er ikke blevet og vil ikke blive anvendt til noget ulovligt formål, (v) du har været (siden oprettelsestidspunktet) og vil forblive den eneste person, der er i besiddelse af din private nøgle, adgangskode, PIN-kode, software eller hardwaremekanisme, der beskytter den private nøgle, og ingen uautoriseret person har haft eller vil få adgang til sådant materiale eller sådanne oplysninger, (vi) du vil anvende dit Certifikat til lovlige formål i henhold til Aftalen, (vii) du vil anvende dit Certifikat som slutbruger og ikke som et Certificeringscenter, der udsteder Certifikater, certifikattilbagekaldelseslister eller andet, (viii) alle digitale signaturer, som er blevet skabt ved hjælp af din private nøgle, er Abonnentens digitale signatur, og Certifikatet er blevet accepteret og er funktionelt (ikke udløbet eller tilbagekaldt) på tidspunktet for oprettelsen af den digitale signatur, (ix) du tilkendegiver dit samtykke til Aftalen som en betingelse for at opnå et Certifikat, og (x) du vil ikke overvåge, foretage indgreb i eller foretage reverse engineering af (undtagen i det omfang at du ikke kan forbydes dette i henhold til den gældende lovgivning) VTN'ets tekniske implementering uden VeriSigns skriftlige tilladelse, og ikke på anden vis vil kompromittere VTN'ets sikkerhed. Du erklærer og garanterer endvidere, at du har tilstrækkelige oplysninger til at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag angående det omfang, i hvilket du vælger at stole på et digitalt certifikat, der udstedes i VTN'et, at du alene er ansvarlig for at beslutte, hvorvidt du kan have tillid til sådanne oplysninger eller ej, og at du skal bære de juridiske konsekvenser af din undladelse af at overholde de forpligtelser, du måtte have som Benyttende Part i henhold til den relevante Aftale for den Benyttende Part.

8.3 Forhandlers erklæringer og garantier. I forlængelse af punkt 8.2 erklærer og garanterer Forhandleren over for VeriSign og de Benyttende Parter, at (i) have sin kundes bemyndigelse til at indgå nærværende Aftale på vegne af sin kunde og/eller til at forpligte sin kunde i henhold til denne Aftale, og (ii) overholde og sørge for, at kunden overholder Aftalen.

9. Gebyrer og betalingsbetingelser. Som vederlag for det Certifikat, du har købt, skal du betale VeriSign det gældende gebyrer, der er beskrevet på vores websted på tidspunktet for din bestilling, eller ved modtagelse af en faktura fra VeriSign. Alle gebyrer skal betales straks og kan ikke refunderes, medmindre andet er anført nedenfor. Alle skatter, afgifter og andre statslige afgifter (herunder afgifter på omsætning, tjenesteydelser, anvendelse og moms, men ikke skat, der er baseret på VeriSigns nettoindtægter) som pålægges af eller er bemyndiget af en stat på de gebyrer, som opkræves heri, skal betales af dig, og skal ikke anses for at være en del af, et fradrag af eller en modregning i sådanne gebyrer. Alle betalinger til VeriSign skal effektueres uden fradrag eller tilbageholdelse af skatter, afgifter, bod eller andet bortset fra, hvad der følger af lov, i hvilket tilfælde det beløb, som du skal betale bliver forøget med et sådant fradrag eller en sådan tilbageholdelse i det fornødne omfang for at sikre, at VeriSign efter et sådant fradrag eller en sådan tilbageholdelse modtager eller bibeholder (uden ansvar i denne henseende) et nettobeløb, der svarer til det beløb, som VeriSign ville have modtaget, hvis der ikke havde været et krav om et sådant fradrag eller en sådan tilbageholdelse. Dette punkt er ikke gældende for dig, hvis du har købt dit Certifikat hos en Forhandler.

10. Fortrydelsesret. Hvis du ikke er fuldt tilfreds med det Certifikat, der er blevet udstedt til dig, kan du inden for tredive (30) dage efter udstedelsen anmode om, at VeriSign tilbagekalder Certifikatet og refunderer dig det betalte beløb. Efter denne periode på 30 dage kan du kun få en refusion, hvis VeriSign har misligholdt en garanti eller anden væsentlig forpligtelse i henhold til Aftalen. Dette punkt er ikke gældende for dig, hvis du har købt dit Certifikat hos en Forhandler.

11. Ejendomsret. Du anerkender, at VeriSign og VeriSigns licensgivere fortsat har alle Immaterielle Rettigheder og adkomst til alle fortrolige oplysninger eller andre beskyttede oplysninger, produkter, tjenesteydelser, ideer, koncepter, teknikker, opfindelser, processer, software eller udviklede forfatterskaber, der indgår i eller udøves i forbindelse med de tjenesteydelser, som VeriSign leverer, herunder uden begrænsning alle ændringer, forbedringer, afledte værker, konfigurationer, oversættelser, opgradering og interfaces hertil (alle de foregående elementer benævnt ”VeriSign Værker”). VeriSign Værkerne omfatter ikke dit hidtil eksisterende hardware, software eller netværk. Medmindre det udtrykkeligt fremgår heraf, skal intet i denne Aftale skabe en ejendomsret eller licens til den anden parts Immaterielle Rettigheder, og hver part skal fortsat eje og håndhæve sine egne Immaterielle Rettigheder.

12. Ændringer i Abonnentaftalen. VeriSign kan: (i) revidere Aftalens vilkår og betingelser og/eller (ii) ændre dele af de tjenesteydelser, der leveres i henhold til Aftalen, når som helst. Enhver sådan ændring er bindende og træder i kraft tredive (30) dage efter offentliggørelse af ændringen på VeriSigns websteder eller ved meddelelse til dig pr. e-mail. Hvis du ikke accepterer ændringen, kan du opsige Aftalen når som helst ved at underrette VeriSign og anmode om en delvis refusion af de gebyrer, du har betalt forholdsmæssigt fra ophørsdatoen til slutningen af den periode, som gælder for tjenesteydelserne. Ved fortsat at bruge VeriSigns tjenesteydelser efter en sådan ændring, accepterer du at følge og være bundet heraf.

13. Diskretionspolitik. VeriSign vil behandle de oplysninger, som du giver i din Certifikatansøgning, i overensstemmelse med VeriSigns Diskretionspolitik som ændret til enhver tid, og som er tilgængelig på hjemmesiden på den website, som du brugte i forbindelse med Certifikatansøgningen. VeriSign kan indsætte oplysninger, som du gav i Certifikatansøgningen, i dit Certifikat. VeriSign kan også (i) offentliggøre dit Certifikat og oplysninger om dets status i Databasen, og (ii) anvende sådanne oplysninger til de formål, der er beskrevet i Aftalen og i VeriSigns Diskretionspolitik. Hvis du er Forhandler og handler på vegne af en kunde, garanterer du, at du har alle nødvendige rettigheder (herunder samtykke) til at give kundeoplysninger til VeriSign. Du er bekendt med, at VeriSign vil behandle og/eller videregive de oplysninger, du anfører i din Certifikatansøgning i USA og andre jurisdiktioner, hvor VeriSign driver virksomhed. Se vores Diskretionspolitik, hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling af kundedata.

14. Garantifraskrivelser. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, SOM ER ANGIVET I PUNKT 8 ELLER I NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN, FRASKRIVER VERISIGN SIG ETHVERT ANSVAR FOR ALLE FORMER FOR UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE ERKLÆRINGER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLELSE AF KUNDEBEHOV, UNDLADELSE AF KRÆNKELSE OG ALLE ERKLÆRINGER FORBUNDET MED UDFØRELSE, BEHANDLINGS- ELLER HANDELSPRAKSIS. I DET OMFANG JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSEN AF VISSE AF OVENSTÅENDE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, GÆLDER UDELUKKELSEN IKKE DIG.

15. Skadesløsholdelse. Du accepterer at skadesløsholde VeriSign og alle VeriSigns bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, ledende og andre medarbejdere, agenter, og efterfølgere og omsætningserhververe for krav, sagsanlæg, retsafgørelser, skadeserstatning og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og –udgifter) fra tredjepart, som opstår i forbindelse med eller på baggrund af (i) misligholdelse af dine erklæringer, garantier og forpligtelser i henhold til Abonnentaftalen, (ii) usandheder eller vildledende oplysninger fra dig på Certifikatansøgningen, (iii) krænkelse af Immaterielle Rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person, som opstår på grundlag af oplysninger eller indhold fra dig, (iv) undladelse af at videregive væsentlige oplysninger på Certifikatansøgningen, hvis den forkerte fremstilling eller undladelsen er fremsat uagtsomt eller med henblik på at vildlede en part, (v) undladelse af at beskytte den private nøgle eller bruge et troværdigt system eller at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå kompromittering, tab, afsløring, ændring eller uautoriseret brug af den private nøgle i henhold til vilkårene i Aftalen. VeriSign meddeler dig straks modtagelsen af et sådant krav, og du skal bære det fulde ansvar for at gøre indsigelse over for et sådant krav eller en sådan påstand (herunder forlig); forudsat at (a) du holder VeriSign informeret om, og rådfører dig med VeriSign i forbindelse med forløbet af et sådant sagsanlæg eller forlig; (b) du skal ikke have ret til uden VeriSigns skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke må tilbageholdes uden grund, at indgå forlig om noget krav, hvis et sådant forlig opstår i forbindelse med eller på baggrund af eller er en del af en kriminel handling eller sagsanlæg eller indeholder en bestemmelse om eller indrømmelse af et erstatningsansvar eller en forseelse (inden for såvel som uden for kontrakt eller på anden måde) for så vidt angår VeriSign, eller kræver naturalopfyldelse eller afhjælpning, som ikke består af penge, af VeriSign, og (c) VeriSign har ret til at deltage i en eventuel retssag med juridisk rådgivning efter eget valg og for egen regning. Bestemmelserne i dette punkt 15 vil fortsat være gældende efter denne Aftales ophør. Som en Benyttende Part accepterer du at skadesløsholde VeriSign og alle VeriSigns bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, ledende og andre medarbejdere, agenter, og efterfølgere og omsætningserhververe for krav, sagsanlæg, retsafgørelser, skadeserstatning og omkostninger, herunder (rimelige advokatsalærer og –udgifter) fra tredjepart, som opstår i forbindelse med eller på baggrund af (i) din manglende opfyldelse af dine forpligtelser som Benyttende Part som anført i den gældende Aftale for den Benyttende Part, (ii) dine handlinger i tillid til et Certifikat, som ikke er rimelige under omstændighederne, eller (iii) din undladelse af at kontrollere Certifikatets status med henblik på at fastslå, om certifikatet er udløbet eller tilbagekaldt.

16. Ansvarsbegrænsning.

16.1 DET MAKSIMALE BELØB, VERISIGN SKAL BETALE DIG I HENHOLD TIL NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN, ER DET BELØB, DER ER FASTLAGT I PLANEN. DE BEGRÆNSNINGER FOR ERSTATNING OG BETALING, DER ER ANFØRT I DETTE PUNKT 16.1, ER IKKE GÆLDENDE, HVIS DU BENYTTER DIN FORTRYDELSESRET.

16.2 ANDRE BEGRÆNSNINGER. DETTE PUNKT 16.2 OMHANDLER ANSVAR INDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER MISLIGHOLDELSE AF GARANTI), SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAGTSOMHED OG/ELLER SKÆRPET ANSVAR), OG ENHVER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG FORM FOR FORDRING. HVIS DU IVÆRKSÆTTER ET KRAV ELLER EN RETSSAG, VOLDGIFT ELLER ANDEN FORM FOR PROCES, SOM IKKE ER RELATERET TIL BETALING I HENHOLD TIL NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN, I FORBINDELSE MED TJENESTEYDELSER, DER YDES I HENHOLD TIL AFTALEN, HÆFTER VERISIGN I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOVGIVNING, IKKE FOR (I) TAB AF INDTÆGT, FORRETNINGER, KONTRAKTER, OMSÆTNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER ELLER (II) INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB. VERISIGNS SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER, SOM DU OG EN EVENTUEL TREDJEPART PÅFØRES I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF ELLER TILTRO TIL ET BESTEMT CERTIFIKAT, ER BEGRÆNSET TIL ET SAMLET BELØB PÅ ET HUNDREDE TUSIND US-DOLLAR (USD 100.000) ELLER ET TILSVARENDE BELØB I DEN LOKALE VALUTA. DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER ER ANFØRT I DETTE PUNKT 16.2, ER GÆLDENDE UANSET ANTALLET AF DIGITALE SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER KRAV I FORBINDELSE MED ET SÅDANT CERTIFIKAT. DETTE PUNKT 16.2 BEGRÆNSER IKKE RESTITUTIONSKRAV ELLER BETALINGER, DER FORETAGES I HENHOLD TIL NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN.

UANSET DET FORESTÅENDE ER VERISIGN’S ANSVAR IKKE BEGRÆNSET I HENHOLD TIL DETTE PUNKT 16 I TILFÆLDE AF PERSONSKADE ELLER DØD SOM FØLGE AF VERISIGN’S UAGTSOMHED ELLER ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER PRÆCEPTIVE LOVE I ENHVER GÆLDENDE JURISDIKTION).  HVIS NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER ANSVARSFRASKRIVELSE I FORBINDELSE MED VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, VIL NOGLE AF DE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER MULIGVIS IKKE VÆRE GÆLDENDE FOR DIG.

17. Force majeure. Ingen af parterne anses for at misligholde Aftalen og ej heller holde den anden part ansvarlig for et eventuelt ophør, en afbrydelse eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser (bortset fra betalingsforpligtelser), som skyldes jordskælv, oversvømmelse, brand, storm, naturkatastrofe, force majeure, krig, væbnet konflikt, terroristhandlinger, arbejdsstrejke, lockout, boykot eller anden begivenhed, der er uden for partens rimelige kontrol, forudsat at den part, der påberåber sig dette punkt 17, (i) straks skal give den anden part skriftlig besked herom og (ii) skal tage alle rimelige forholdsregler for at afhjælpe virkningerne af denne force majeure-hændelse. Hvis en force majeure-hændelse beskrevet i dette punkt 17 endvidere strækker sig over en periode på mere end tredive (30) dage i alt, kan den anden part straks opsige Aftalen med et skriftligt varsel.

18. Overholdelse af loven, eksportkrav og udenlandsk omladningsansvar. Begge parter skal overholde gældende føderale, statslige og lokale love, regler og eksportkrav i forbindelse med deres forpligtelser i henhold til denne Aftale. Uanset om du har oplyst til VeriSign, at den sidste destination for en servicekomponent modtaget af VeriSign og, uanset om der står noget modstridende i Aftalen, må du ikke ændre, eksportere eller reeksportere, hverken direkte eller indirekte, tekniske data, som VeriSign har leveret uden først at indhente alle nødvendige licenser fra den amerikanske regering eller statslige organer eller et andet land, som kræver en eksportlicens eller en anden godkendelse fra regeringen på tidspunktet for ændringen, eksporten eller reeksporten. VeriSign har ret til at indstille overholdelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale uden forudgående varsel go uden ansvar over for dig, hvis du undlader at overholde denne bestemmelse.

19. Vilkårenes uafhængighed. Hvis en kompetent domstol afgør, at en bestemmelse i denne Aftale er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i enhver henseende, skal de andre bestemmelsers gyldighed, lovlighed og håndhævelse påvirkes eller svækkes heraf.

20. Gældende lovgivning. Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med de tjenesteydelser, der ydes i henhold til Aftalen, skal i alle henseender reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i Virginia, USA, idet der ses bort fra international privatret. FN Konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb skal ikke gælde for denne Aftale.

21. Afgørelse af tvister. Før du tager en eventuel mekanisme i brug til afgørelse af en tvist, der omhandler dele af Aftalen, skal du i det omfang, lovgivningen tillader det, underrette VeriSign og eventuelle andre parter i tvisten med henblik på at opnå en afgørelse af tvisten. Hvis tvisten ikke afgøres inden for tres (60) dage efter den første meddelelse, kan en part fortsætte i henhold til følgende:    

   (i)  Hvis begge tvistens parter er bosiddende i Canada eller USA, eller er en organisation, der er beliggende i eller driver virksomhed i Canada eller USA. Alle retssager, som opstår i forbindelse med denne aftale, skal bringes for District Court for det østlige distrikt af Virginia eller delstatsdomstolene i Fairfax County i Virginia, USA. Parterne accepterer, at sådanne domstole skal have enekompetence, hvad angår afgørelsen af parternes rettigheder og forpligtelser, og parterne underlægger sig sådanne domstoles enekompetence og værneting. Parterne giver endvidere afkald på enhver rettighed til en nævningesag i forbindelse med eventuelle sagsanlæg i forbindelse med Aftalen.  

   (ii)  Hvis en eller flere af tvistens parter ikke er bosiddende i Canada eller USA, eller er en organisation, der ikke er beliggende i eller driver virksomhed i Canada eller USA. Alle tvister, der opstår i forbindelse med Aftalen, skal afgøres endeligt af en eller flere voldgiftsmænd i henhold til Rules of Conciliation and Arbitration fra Det Internationale Handelskammer (ICC) med nødvendige ændringer for at afspejle bestemmelserne heri. Voldgiften skal finde sted i Geneve, Schweiz, og voldgiftsforhandlingen skal foregå på engelsk. Hvis der kun benyttes en enkelt voldgiftsmand, skal denne voldgiftsmand udpeges efter aftale mellem begge parter. Hvis parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand inden for en periode på femten (15) dage, skal ICC vælge en voldgiftsmand, som har kendskab til lovgivning om computersoftware, informationssikkerhed og kryptografi eller på anden vis har særlige kvalifikationer inden for området, f.eks. en advokat, en akademiker eller dommer inden for sædvaneret (common law).

Intet i Aftalen forhindrer en part i at søge nedlæggelse af forbud (eller andet midlertidigt retsmiddel) fra en domstol, der har jurisdiktion over parterne og genstanden for denne tvist, i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte en af parternes Immaterielle Rettigheder.

22. NetSure-beskyttelsesplan. Du er dækket af den seneste version af NetSure-beskyttelsesplanen. Yderligere oplysninger om den kan findes i Databasen. I henhold til Planen vil VeriSign betale dig skadeserstatning, som skyldes VeriSigns misligholdelse af en eller flere af de begrænsede garantier i NetSure-beskyttelsesplanen, op til de grænser, der er anført deri.

23. Uoverdragelighed. Medmindre andet er anført, kan dine rettigheder i henhold til Aftalen ikke overdrages eller overføres. Ethvert forsøg fra dine kreditorers side på at få en andel i dine rettigheder i henhold hertil, det være sig ved arrest, udlæg, herunder udlæg i fordringer hos tredjepart eller på anden vis, betyder at Aftalen er misligholdt og kan ophæves efter VeriSigns ønske.

24. Meddelelser. Alle meddelelser, krav eller anmodninger fra din side vedrørende Aftalen skal fremsættes skriftligt til VeriSign på den ”Kontakt” adresse, som er angivet på webstedet, hvorfra du købte certifikatet, med kopi til: General Counsel, VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043. Henvisninger til telefonnumre ovenfor skal være 1-650-426-3400.

25. Aftalens fuldstændighed. Aftalen, segl-licensaftalen (hvis du vælger at vise et Secured Seal) og, hvis du er Forhandler, din Forhandleraftale med VeriSign, udgør hele aftalen mellem VeriSign og dig angående de påtænkte transaktioner og erstatter alle hidtidige eller nuværende mundtlige eller skriftlige erklæringer, forståelser, aftaler eller kommunikation i forbindelse hermed. Vilkår og betingelser i købsordrer, som ikke er omfattet af Aftalen, eller som strider mod Aftalen, er ugyldige.

26. Tredjepartsrettigheder. Du accepterer, at Microsoft, Inc. udtrykkeligt har tredjepartsrettigheder i forhold til de forpligtelser, som Aftalen omfatter.

27. For alle kunder, som ikke er kunder hos VeriSign, Inc. Ved at acceptere Aftalen accepterer du brug af dine data og oplysninger i henhold til punkt 13.

Abonnentaftale vedrørende VeriSign SSL Certifikat, version 4.0 


Danmark Startside
E-mailUdskriv