s.css" type="text/css" /> ndelssikkerhed, hvidpapir, gratis guide, websitesikkerhed, internetsikkerhed, ssl certifikater, administreret pki, ssl server-id’er "/>
services_compact: 'digg, twitter, delicious, newsvine, stumbleupon, myspace, buzz, facebook, technorati, google, live, more' }

LÆS DENNE ERKLÆRING VEDRØRENDE CERTIFICERINGSPRAKSIS FOR VERISIGN-TESTCERTIFICERINGSCENTER ("TEST-CPS") NØJE. VED AT KLIKKE PÅ "ACCEPTER" NEDENFOR OG/ELLER ANMODE OM, ANVENDE ELLER BENYTTE ET TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CC-RODCERTIFIKATET (I HENHOLD TIL DE VILKÅR, DER ER DEFINERET NEDENFOR), ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE TEST-CPS OG AT VÆRE PART I DENNE TEST-CPS. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE TEST-CPS, MÅ DU IKKE ANMODE OM, ANVENDE ELLER BENYTTE ET TESTCERTIFIKAT, TEST-CC-RODCERTIFIKATET ELLER DELE DERAF.

ALLE HENVISNINGER TIL "VERISIGN" I DENNE TEST-CPS SKAL BETRAGTES SOM HENVISNINGER TIL DEN RETLIGE ENHED, DER ER ANGIVET PÅ HJEMMESIDEN AF DET WEBSTED, HVORPÅ DU ANSØGTE OM DIT CERTIFIKAT.

Denne Test-CPS beskriver visse vilkår og betingelser, som er gældende, når VeriSigns Testcertificeringscenter ("Test-CC") udsteder og administrerer testservercertifikater ("Testservercertifikater") og testcertifikater for Managed PKI til slutbrugere ("Testabonnentcertifikater) (under ét benævnt "Testcertfikater") (tidligere benævnt OnSite-testcertifikater), og som er gældende for brugen af certifikatet til test-CC'et ("Test-CC-rodcertifikat") og Testcertifikater.

En person eller organisation, der er genstand for og har fået udstedt et Testcertifikat og kan anvende og er autoriseret til at anvende den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, der er anført i Testcertifikatet, er en abonnent ("Abonnent"). Et Testservercertifikat gør det muligt for en Abonnent at simulere funktionerne fra et websted, der leverer visse sikkerhedstjenester, når et servercertifikat anvendes korrekt. Et Testservercertifikat gør det muligt for en Abonnent at anvende Testservercertifikatet til at teste funktionaliteten af servercertifikatet i sit program. En Abonnent, der bruger et Testabonnentcertifikat, kan enten (i) fungere som Managed PKI-administrator og godkende ansøgninger om Testabonnentcertifikat og på anden vis udføre Managed PKI-administratorfunktioner eller (ii) teste funktionaliteten af klientcertifikater i sit program.  VeriSign gør kun Test-CC-rodcertifikatet tilgængeligt på sit websted til autoriserede testformål i overensstemmelse med denne Test-CPS.

En person, der downloader og/eller anvender Test-CC-rodcertifikatet ("Bruger"), herunder, men ikke begrænset til, medarbejdere eller andre repræsentanter for Abonnenten, kan simulere den proces, som en browser anvender til at autentificere og finde en sikker kanal til et websted, der anvender et servercertifikat korrekt. Denne Test-CPS har som hensigt at være juridisk bindende og underrette Abonnenter og andre Brugere.

Under hensyntagen til løfterne i denne Test-CPS og med det formål at være juridisk bindende accepterer VeriSign, Abonnenter og Brugere (herefter benævnt "Part" eller "Parter") følgende:

1. ANVENDELSE BEGRÆNSET TIL AUTORISEREDE TESTFORMÅL. TESTCERTIFIKATER OG TEST-CC-RODCERTIFIKATET MÅ UDELUKKENDE ANVENDES TIL TESTFORMÅL. TESTCERTIFIKATER, TEST-CC-RODCERTIFIKATER OG ALLE DERES DELE MÅ IKKE ANVENDES ELLER BENYTTES TIL ANDRE FORMÅL, HERUNDER KOMMERCIELLE TRANSAKTIONER, AUTENTIFICERING AF EN ABONNENTS ELLER TEST-CC'S IDENTITET ELLER I FORBINDELSE MED SIKRING AF FORTROLIGHEDEN AF OPLYSNINGER. DET ER IKKE TILLADT AT ANMODE OM ELLER ANVENDE ET TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CC-RODCERTIFIKATET TIL ANDRE FORMÅL END AUTORISERET TEKNISK TESTNING. ABONNENTER OG BRUGERE ANERKENDER, AT HVERKEN ABONNENTERNES IDENTITET ELLER AUTORITET ER BLEVET AUTENTIFICERET ELLER GODKENDT AF TEST-CC'ET ELLER VERISIGN.

2. Udstedelse og anvendelse. Når VeriSign modtager en komplet ansøgning om et Testcertifikat, udsteder VeriSign et Testcertifikat til en Abonnent. VeriSign giver også Abonnenter og andre Brugere adgang til Test-CC-rodcertifikatet. Testcertifikater og Test-CC-rodcertifikatet må udelukkende anvendes til autoriserede testformål ved simulering af den proces, (i) en browser benytter til at autentificere og etablere en sikker kanal til et websted, der på korrekt vis anvender et servercertifikat (til Testservercertifikater), (ii) en Managed PKI-administrator benytter til at godkende ansøgninger om Testabonnentcertifikat og udføre Managed PKI-administratorfunktioner på anden vis (for Testabonnentcertifikater), eller (iii) en Abonnent benytter til at teste klientcertifikaters generelle funktionalitet (for Testabonnentcertifikater).

3. Ingen suspendering eller tilbagekaldelse af tjenester. Abonnenter og Brugere anerkender, at VeriSign ikke er forpligtet til at suspendere eller tilbagekalde Testcertifikater på Abonnentens anmodning. VeriSign er berettiget til at tilbagekalde Testcertifikater alene efter sit eget skøn.

4. Tilladelse til formidling af information. VeriSign er berettiget til at offentliggøre og på anden vis offentligt formidle Testcertifikater eller dele af indholdet i et certifikat i forbindelse med VeriSigns udbredelse af Testcertifikatoplysninger i og uden for VeriSigns Test-CC-hierarki.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI. VERISIGN UDSTEDER TESTCERTIFIKATER, "SOM DE FORELIGGER". VERISIGN FRASKRIVER SIG ENHVER ERKLÆRING, GARANTI, VILKÅR ELLER BETINGELSER ANGÅENDE DE TJENESTER, DER LEVERES AF VERISIGN, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VERISIGN FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI OVER FOR NOGEN PERSON OM, AT EN ABONNENT, SOM HAR FÅET UDSTEDT ET TESTCERTIFIKAT, ER DEN PERSON ELLER DEN ORGANISATION, DEN HÆVDER AT VÆRE I DE OPLYSNINGER, VERISIGN HAR FÅET, ELLER AT EN PERSON ELLER ORGANISATION ER DEN PERSON ELLER ORGANISATION, DER ER ANFØRT I ET TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CC-RODCERTIFIKATET. VERISIGN FREMSÆTTER INGEN GARANTI FOR NØJAGTIGHEDEN, AUTENTICITETEN, INTEGRITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT I TESTCERTIFIKATER ELLER TEST-CC-RODCERTIFIKATET, ELLER FOR RESULTATERNE AF KRYPTOGRAFISKE METODER, SOM IMPLEMENTERES I FORBINDELSE MED SÅDANNE CERTIFIKATER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA VERISIGN ELLER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER UDGØR EN ERKLÆRING ELLER GARANTI ELLER ØGER PÅ NOGEN MÅDE OMFANGET AF VERISIGNS FORPLIGTELSER. I DET OMFANG RETSKREDSE IKKE TILLADER UDELUKKELSEN AF VISSE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, GØR NOGLE AF DE OVENNÆVNTE UDELUKKELSER SIG MÅSKE IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING. INGEN AF PARTNERNE HÆFTER OVER FOR ANDRE PERSONER FOR FØLGESKADER ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SELVOM EN SÅDAN ANDEN PERSON ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I VISSE RETSKREDSE ER DET IKKE MULIGT AT FORETAGE EN ANSVARSBEGRÆNSNING ELLER -FRASKRIVELSE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. OVENSTÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNING ELLER -FRASKRIVELSE GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG.

7. Certifikatets udløb. Gyldighedsperioden for et Testcertifikat er beskrevet i tabellen nedenfor. VeriSign er berettiget til efter eget skøn når som helst at tilbagekalde et Testcertifikat og ophæve sine forpligtelser over for en Abonnent i henhold til denne Test-CPS, med eller uden begrundelse.

===========================================
Type Testcertifikat: Gyldighedsperiode

===========================================

**Testservercertifikater:**

2 uger fra udstedelsen af certifikatet

**TestDrive S/MIME- og VPN-certifikater:**

Kan konfigureres af en administrator op til maksimalt 2 måneder efter udstedelsen af certifikatet

**Pilotservercertifikater:**

1 år fra udstedelsen af certifikatet medmindre andet er aftalt med Pilot-kontoabonnenten

**Pilotklientcertifikater:**

Kan konfigureres af en administrator op til maksimalt 1 år fra udstedelsen af certifikatet, medmindre andet er aftalt med Pilot-kontoabonnenten
===========================================

8. Efter udløb eller tilbagekaldelse. Hvis en Abonnents Testcertifikat udløber eller tilbagekaldes, må Testcertifikatet og alle dets komponenter ikke anvendes eller benyttes. Et sådant udløb eller en sådan tilbagekaldelse har ingen betydning for punkt 4, 5, 6, 8 og 9 i Test-CPS'en og alle underpunkter til ovennævnte, som fortsat er i kraft, og vil have indvirkning i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre fuld opfyldelse deraf. Brugere skal slette Test-CC-rodcertifikatet fra deres browsere, når testningen fuldføres.

9. Diverse bestemmelser.

9.1 Gældende lovgivning. Lovgivningen i staten Californien i USA (uanset dens valg af lovprincipper) regulerer Test-CPS'ens gyldighed og udformningen af dens vilkår, samt fortolker og håndhæver parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne.  Parterne accepterer, at FN Konvention vedr. aftaler om internationale løsørekøb ikke skal gøre sig gældende for denne Test-CPS.

9.2 Efterfølgere og rettighedserhververe. Medmindre andet er anført heri, er denne Test-CPS bindende for og har virkning for Parternes respektive efterfølgere, eksekutorer, arvinger, repræsentanter, administratorer og rettighedserhververe. Hverken denne Test-CPS eller Abonnentens Testcertifikat kan overdrages af Abonnenten. Hvis overdragelse eller uddelegering forsøges, er det ugyldigt og uden virkning.

9.3 Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen af Test-CPS'ens bestemmelser eller anvendelsen deraf, uanset årsag og uanset omfang, bliver anført som ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke resten af denne Test-CPS og anvendelsen af en sådan bestemmelse over for andre personer eller under andre omstændigheder, og resten af Test-CPS'en skal fortolkes på en måde, så parternes hensigt varetages bedst muligt i rimeligt omfang. DET ER UDTRYKKELIGT AFTALT, AT ALLE BESTEMMELSER I DENNE TEST-CPS, DER INDEHOLDER NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING, FRASKRIVELSE, ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR, GARANTIER ELLER SKADESERSTATNING, AF PARTERNE ER BEREGNET TIL AT KUNNE UDSKILLES OG FUNGERE UAFHÆNGIGT AF ANDRE BESTEMMELSER OG AT KUNNE HÅNDHÆVES SOM SÅDAN.

9.4 Den fuldstændige aftale. Denne Test-CPS udgør hele erklæringen eller aftalen mellem Parterne med hensyn til dens indhold og tilsidesætter alle hidtidige eller nuværende mundtlige eller skriftlige aftaler eller erklæringer mellem partnerne.

9.5 Meddelelser. Hvis Abonnenten eller Brugeren ønsker eller er forpligtet til at indgive en meddelelse, fordring eller anmodning til VeriSign med hensyn til Test-CPS'en, skal en sådan kommunikation foreligge skriftligt og vil kun være gældende, hvis den leveres af en kurertjeneste, der bekræfter leveringen skriftligt, eller hvis den sendes pr. post som bekræftet eller anbefalet brev med porto forudbetalt og anmodning om kvittering for modtagelsen og adresseret til den "Kontakt"-adresse, der er anført på det websted, hvor du købte Testcertifikatet, med en kopi til:  General Counsel, VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043. Henvisninger til telefonnumre herover skal være 1-650-426-3400.

Sådanne meddelelser træder i kraft, når de modtages.

9.6 Varemærker og varenavne. På grundlag af denne Test-CPS eller ved opfyldelsen af den erhverver Abonnent og VeriSign ingen form for rettigheder til den anden Parts varemærke, mærkenavn, logo eller produktbetegnelse og må ikke benytte dette, undtagen hvis det er skriftligt autoriseret af den Part, der ejer alle rettigheder til sådanne varemærker, varenavne, logoer eller produktbetegnelser.

Erklæring vedrørende certificeringspraksis for VeriSign-testcertificeringscenter version 4.0


Danmark Startside
E-mailUdskriv