s/corp/css/pagestyles.css" type="text/css" /> papir, gratis guide, websitesikkerhed, internetsikkerhed, ssl certifikater, administreret pki, ssl server-id’er "/>
ar,toolbar','nodeId=296');return false;">Udskriv
EPTER” NEDENFOR ELLER VED AT ACCEPTERE ELLER BRUGE ET CERTIFIKAT, ACCEPTERER DU AT BLIVE PART I, OG VÆRE BUNDET AF, NÆRVÆRENDE VILKÅR.

SOM UDTRYKKET ”SELSKABET” ANVENDES I DENNE AFTALE, BETYDER DET FØLGENDE: (A) SYMANTEC CORPORATION, HVIS DU BEFINDER DIG I NORD- OG SYDAMERIKA, THAILAND ELLER JAPAN; (B) SYMANTEC LTD., HVIS DU BEFINDER DIG I EUROPA, MELLEMØSTEN, AFRIKA ELLER ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET (UNDTAGEN THAILAND, JAPAN ELLER AUSTRALIEN); OG (C) VERISIGN AUSTRALIA PTY LTD., HVIS DU BEFINDER DIG I AUSTRALIEN. BEMÆRK, AT SELSKABET FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DEN SELSKABSENHED, DER DELTAGER I DENNE AFTALE VED MEDDELELSE TIL DIG, SOM BESKREVET I DENNE AFTALE.

HVIS DU ER KUNDE AF EN FORHANDLER (SOM DEFINERET HERI), OPLYSER OG INDESTÅR DU FOR, AT DIN FORHANDLER ER BEMYNDIGET TIL AT ANSØGE OM, ACCEPTERE, INSTALLERE, VEDLIGEHOLDE OG OM NØDVENDIGT TILBAGEKALDE SEGLET PÅ DINE VEGNE. VED AT BEMYNDIGE DIN FORHANDLER TIL AT BRUGE DIT CERTIFIKAT, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF AFTALENS VILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE NÆRVÆRENDE VILKÅR, SKAL DU STRAKS KONTAKTE SELSKABET PÅ DET TELEFONNUMMER, DER ER ANFØRT I AFSNIT 24 NEDENFOR, HVOREFTER SELSKABET VIL TILBAGEKALDE CERTIFIKATET.

HVIS DU ER FORHANDLER OG FUNGERER SOM BEMYNDIGET REPRÆSENTANT FOR EN KUNDE I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM ET CERTIFIKAT, OPLYSER OG INDESTÅR DU SOM ANFØRT I AFSNIT 8.2 OG 8.3. HVIS DU ER FORHANDLER OG ANSØGER OM DIT EGET CERTIFIKAT ELLER ANSØGER OM ET DELT SIKKERHEDSSERVICECERTIFIKAT FOR HOSTING, GÆLDER DENNE AFTALE I SIN HELHED FOR DIG, MED UNDTAGELSE AF AFSNIT 8.3.

1. Definitioner.

”Certificeringsmyndighed” eller ”CA” er en juridisk enhed, der er bemyndiget til at udstede, suspendere eller tilbagekalde Certifikater. I denne Aftale betyder CA Selskabet.

”Certifikatansøgning” er en anmodning til en CA om at udstede et Certifikat.

”Erklæring om certificeringspraksis” eller ”CPS” er det til enhver tid gældende dokument, som angiver den praksis, som en CA følger ved udstedelse af Certifikater. Selskabets CPS kan findes på http://www.verisign.com/repository/cps.

”Immaterielle Rettigheder” betyder enhver nuværende kendt rettighed eller fremtidig rettighed vedrørende immateriel ejendom, herunder blandt andet ophavsrettigheder, vareudstyr, varebetegnelser, firmanavne, logoer, opfindelser, patenter, patentansøgninger, software, knowhow og enhver anden immateriel rettighed og ejendomsret (af enhver art i hele verden og uanset, hvordan det er angivet), hvad enten disse er registrerede eller ikke registrerede, det være sig i USA eller i andre lande.

”Mulighed for autoriseret Certifikat” er den mulighed, der giver en abonnent ret til at bruge et Certifikat på én fysisk enhed og indhente yderligere certifikatlicenser til hver fysisk server, som hver enhed administrerer, eller der hvor kopierede certifikater i øvrigt måtte befinde sig. Det er ikke sikkert, at denne mulighed er tilgængelig for dig.

”NetSure-beskyttelsesplan” er Selskabets udvidede garantiprogram. Yderligere oplysninger findes i Databasen.

”Benyttende Part” er en person eller organisation, der handler i tillid til et Certifikat og/eller en digital signatur.

”Aftale for den Benyttende Part” er en aftale, som bruges af en CA, og som opstiller de vilkår og betingelser, som en person eller organisation handler efter som benyttende part, f.eks. VeriSigns aftale for den Benyttende Part, som kan findes i Databasen.

”Database” er den dokumentsamling, der er placeret på linket for den database, hvortil man kan få adgang fra webstedets forside, hvor du ansøgte om dit certifikat.

”Videresælger” er en internetudbyder, en systemintegrator, en webhost, en teknisk konsulent, en programtjenesteudbyder eller en anden juridisk enhed, der indhenter Certifikater med henblik på videresalg.

”Abonnent” er en person, organisation eller juridisk enhed, der ejer eller har retten til den enhed, i forhold til hvilken der er udstedt et Certifikat, og som er i stand til og har tilladelse til at bruge den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, der er anført i det pågældende Certifikat.

”VeriSign-segl” eller ”Segl” er et elektronisk billede, hvorpå er vist et VeriSign-firmamærke, som, når du fremviser det på dit websted, angiver, at du har købt VeriSign-tjenester, og som, når der klikkes på det, angiver, hvilke VeriSign-tjenester du har købt, og hvorvidt disse tjenester er aktive.

”VeriSign Trust Network” eller ”VTN” er den Certifikatbaserede infrastruktur for offentlige nøgler, som reguleres af VeriSign Trust Networks certifikatpolitikker, og som muliggør global installation og brug af Certifikater udstedt af Selskabet, dets associerede selskaber, deres respektive kunder, Abonnenter og Benyttende Parter.

2. Beskrivelse af Certifikatet. Det Certifikat, du har ansøgt om på din organisations vegne, er et SSL-certifikat, som bruges til at understøtte SSL/TLS-sessions mellem en webbrowser og en webserver, der anvender kryptering. Alle VeriSign SSL-certifikater anses for at være klasse 3-organisationscertifikater inden for VTN’et. Klasse 3-certifikater udstedes til enheder til brug ved autentificering, meddelelses-, software- og indholdsintegritet samt signering og kodning. VeriSign klasse 3 SSL-organisationscertifikater giver sikkerhed for Abonnentens identitet baseret på en bekræftelse af, at Abonnentens organisation eksisterer, at organisationen har godkendt Certifikatansøgningen, og at den person, der indsendte Certifikatansøgningen på vegne af Abonnenten, havde den fornødne tilladelse dertil. Certifikatet giver ligeledes sikkerhed for, at Abonnenten har ret til at bruge det domænenavn, der er anført i Certifikatansøgningen. Hvis du har ansøgt om et Extended Validation-certifikat, vil Selskabet autentificere dit Certifikat i henhold til retningslinjerne for Extended Validation-certifikater.

3. Bearbejdning af Certifikatansøgningen. Når Selskabet har modtaget den påkrævede betaling og har gennemført autentificeringsprocedurerne for det Certifikat, du har valgt, behandler Selskabet din Certifikatansøgning. Hvis din Certifikatansøgning godkendes, udsteder Selskabet et Certifikat til brug i overensstemmelse med nærværende Aftale. Når du henter eller på anden vis installerer dit Certifikat, skal du gennemgå oplysningerne i det og straks meddele eventuelle fejl til Selskabet. Ved modtagelse af en sådan meddelelse kan Selskabet tilbagekalde dit Certifikat og udstede et korrigeret Certifikat til dig.

4. Restriktioner vedrørende brug. Du må ikke bruge dit Certifikat (i) for eller på vegne af en anden organisation, (ii) til at foretage privat eller offentlig nøgledrift i forbindelse med domæne- og/eller organisationsnavne ud over dem, du har anført i din Certifikatansøgning, medmindre du har købt VeriSigns Shared Hosting Security Service, (iii) på mere end én fysisk server eller enhed ad gangen, medmindre du har købt et Licenseret Certifikat, eller (iv) hvis det er et WLAN-servercertifikat, på andre enheder end RADIUS-servere, og (v) til brug som kontroludstyr under farlige forhold eller til anvendelsesformål, der kræver fejlfri ydelse, f.eks. drift af atomanlæg, flynavigations- eller kommunikationssystemer, systemer til styring af flytrafik eller systemer til våbenkontrol, hvor eventuelle fejl kan være direkte årsag til dødsfald, personskade eller alvorlige miljøskader. Hvis du bruger et Licenseret Certifikat, anerkender og accepterer du, at dette valg kan medføre en øget sikkerhedsrisiko for dit netværk, og at Selskabet udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar for brud på sikkerheden, der skyldes brug af en enkelt nøgle på flere enheder. SELSKABET BETRAGTER BRUG AF ET CERTIFIKAT UDEN LICENS PÅ EN ENHED, DER BENYTTES TIL EN SERVER ELLER I EN SERVERFARM, SOM PIRATKOPIERING OG VIL RETSFORFØLGE LOVOVERTRÆDERE I LOVENS FULDE UDSTRÆKNING. Ved køb af Licenserede Certifikater begrænses erstatningen i henhold til NetSure-beskyttelsesplanen til ti tusinde amerikanske dollars (USD 10.000) eller et tilsvarende beløb i den lokale valuta. Hvis du vælger at vise seglet VeriSign-segl, må du kun installere og vise seglet i henhold til licensaftalen for VeriSign-segl, som kan findes i Databasen.

5. Tilbagekaldelse. Hvis du opdager eller har begrundet mistanke om, at din private nøgle er blevet kompromitteret, eller at oplysningerne i dit Certifikat er forkerte eller har ændret sig, eller hvis navnet på din organisation og/eller domæneregistrering har ændret sig, skal du straks underrette Selskabet. Selskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde dit Certifikat når som helst uden varsel, hvis (i) Selskabet opdager, at oplysningerne i dit Certifikat ikke længere er gyldige, hvis (ii) du misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene i nærværende Aftale, eller hvis (iii) Selskabet vurderer, efter eget skøn, at fortsat brug af dit Certifikat kan kompromittere VTN’ets sikkerhed eller integritet. Selskabet kan ligeledes tilbagekalde dit Certifikat i tilfælde af manglende betaling.

6. Forpligtelser efter tilbagekaldelse eller udløb. Ved udløb eller meddelelse om tilbagekaldelse af dit Certifikat skal du fjerne Certifikatet permanent fra alle enheder, hvorpå det er installeret, og du må ikke bruge det til noget som helst formål derefter. Hvis du har installeret et VeriSign-segl i forbindelse med det tilbagekaldte Certifikat, skal du ligeledes fjerne et sådant segl fra dit websted.

7. Tjenestens løbetid. Nærværende Aftale forbliver gyldig, indtil dit Certifikat udløber eller tilbagekaldes forinden.

8. Erklæringer og garantier.

8.1 Verisign-erklæringer og -garantier. Selskabet erklærer og garanterer, (i) at Selskabet ikke har indføjet nogen fejl i Certifikatoplysningerne som følge af Selskabets manglende rimelige omhu ved oprettelse af Certifikatet, (ii) at Certifikatet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med Selskabets CPS, og (iii) at Selskabets tilbagekaldelsestjenester og brug af en Database i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med Selskabets CPS.

8.2 Dine erklæringer og garantier. Du erklærer og garanterer over for Selskabet og benyttende parter, (i) at alle de oplysninger, der er væsentlige for udstedelsen af et Certifikat, og som du fremsætter over for Selskabet i din Certifikatansøgning, er korrekte, (ii) at du vil informere Selskabet, hvis de erklæringer, du har fremsat over for Selskabet i din Certifikatansøgning, har ændret sig eller ikke længere er gyldige, (iii) at de Certifikatoplysninger, du har anført (herunder din e-mail-adresse), ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, (iv) at de Certifikatoplysninger, du har anført (herunder din e-mail-adresse), ikke er blevet og ikke vil blive anvendt til ulovlige formål, (v) at du, eller en person med fornøden udtrykkelig tilladelse fra dig, har været (siden oprettelsestidspunktet) og vil forblive den eneste person, der er i besiddelse af din private nøgle eller en adgangskode, PIN-kode, software- eller hardwaremekanisme, der beskytter den private nøgle, og at ingen ubemyndiget person har haft eller vil få adgang til sådant materiale eller sådanne oplysninger, at (vi) du udelukkende vil bruge dit Certifikat til autoriserede og lovlige formål i henhold til nærværende Aftale, (vii) at du vil bruge dit Certifikat som slutbruger og ikke som en certificeringsmyndighed, der udsteder certifikater, certifikattilbagekaldelseslister eller andet, (viii) at alle digitale signaturer, som er oprettet ved hjælp af din private nøgle, er Abonnentens digitale signatur, og at Certifikatet er blevet accepteret og er funktionelt (ikke udløbet eller tilbagekaldt) på oprettelsestidspunktet for den digitale signatur, (ix) at du accepterer denne Aftale som en betingelse for at få et Certifikat, og at (x) du ikke vil overvåge, foretage indgreb i eller foretage reverse engineering af VTN’ets tekniske implementering (undtagen i det omfang, som du ikke i henhold til gældende lov kan forhindres i) uden Selskabets forudgående skriftlige tilladelse og ikke på anden vis vil kompromittere VTN’ets sikkerhed. Du erklærer og garanterer endvidere, at du har tilstrækkelige oplysninger til at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag angående i hvilket omfang, du vælger at stole på et digitalt certifikat, der er udstedt i VTN’et, at du alene er ansvarlig for at beslutte, hvorvidt du kan have tillid til sådanne oplysninger eller ej, og at du er ansvarlig for de juridiske konsekvenser, hvis du ikke overholder de forpligtelser, du måtte have som Benyttende Part i henhold til den gældende aftale for den Benyttende Part.

8.3 Forhandlerens erklæringer og garantier. I forlængelse af afsnit 8.2 erklærer og garanterer forhandleren over for Selskabet og benyttende parter, (i) at Forhandleren har sin kundes tilladelse til at indgå nærværende aftale på vegne af kunden og/eller til at forpligte kunden i henhold til nærværende Aftale, og (ii) at Forhandleren vil overholde og sikre sig kundens overholdelse af nærværende Aftale.

9. Gebyrer og betalingsbetingelser. Som vederlag for det Certifikat, du har købt, skal du til Selskabet betale eventuelle gældende gebyrer, som på tidspunktet for dit valg måtte være anført på vores websted, eller ved eventuel modtagelse af en faktura fra Selskabet. Alle gebyrer forfalder med det samme og tilbagebetales ikke, bortset fra som anført nedenfor. Alle skatter, afgifter og andre statslige opkrævninger (herunder afgifter på omsætning, ydelser, anvendelse og merværdiafgift, men ikke skat, der er baseret på Selskabets nettoindtægter), som af eller under bemyndigelse fra nogen stat måtte blive pålagt disse gebyrer for tjenesterne, skal betales af dig og anses ikke for at være en del af, et fradrag fra eller en modregning i sådanne gebyrer. Alle betalinger til Selskabet effektueres uden fradrag eller tilbageholdelse af skatter, afgifter, bod eller andet bortset fra, hvad der følger af loven, i hvilket tilfælde det beløb, som du skal betale, bliver forøget med det pågældende fradrag eller den pågældende tilbageholdelse i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at Selskabet efter fradraget eller tilbageholdelsen (og uden ansvar i denne henseende) modtager eller bibeholder et nettobeløb, der svarer til det beløb, som Selskabet ville have modtaget, hvis der ikke havde været et krav om det pågældende fradrag eller den pågældende tilbageholdelse. Dette afsnit gælder ikke for dig, hvis du købte Certifikatet af en Forhandler.

10. Tilbagebetalingspolitik. Hvis du af en eller anden årsag ikke er fuldt tilfreds med det Certifikat, der er blevet udstedt til dig, skal du inden for tredive (30) dage efter Certifikatets udstedelse anmode Selskabet om at tilbagekalde Certifikatet og refundere dig det betalte beløb. Efter den første 30-dages periode er du kun berettiget til tilbagebetaling, hvis Selskabet har overtrådt en garanti eller anden væsentlig forpligtelse i henhold til Aftalen. Dette afsnit gælder ikke for dig, hvis du har købt Certifikatet hos en Forhandler.

11. Ejendomsrettigheder. Du anerkender, at Selskabet og dets licensgivere fortsat har alle Immaterielle Rettigheder og adkomst til alle fortrolige oplysninger eller andre beskyttede oplysninger, produkter, tjenester, ideer, koncepter, teknikker, opfindelser, processer, software eller andre ophavsværker, der er udviklet, indgår i eller udøves i forbindelse med de tjenester, som Selskabet leverer, herunder blandt andet alle ændringer, forbedringer, afledte værker, konfigurationer, oversættelser, opgraderinger og interfaces hertil (alle de foregående elementer benævnt ”Selskabets værker”). Selskabets værker omfatter ikke den hardware og software eller de netværk, du allerede har. Bortset fra som udtrykkeligt anført heri, er der intet i denne Aftale, der giver nogen af parterne ejendomsrettighed eller licens til den anden parts Immaterielle Rettigheder, og hver part skal fortsat eje og håndhæve sine egne Immaterielle Rettigheder.

12. Ændringer i abonnentaftalen. Selskabet kan til enhver tid (i) ændre Aftalens vilkår; og/eller (ii) ændre en del af de heri tilvejebragte tjenester. Enhver ændring vil være bindende og træde i kraft tredive (30) dage efter offentliggørelse af ændringen på Selskabets websteder eller ved meddelelse til dig pr. e-mail. Hvis du ikke accepterer ændringen, kan du til enhver tid opsige nærværende Aftale ved at underrette Selskabet og anmode om en delvis tilbagebetaling af de gebyrer, du har betalt, beregnet forholdsmæssigt fra opsigelsesdatoen til tjenestens udløb. Ved at fortsætte med at anvende Selskabets tjenester efter denne ændring, accepterer du at overholde og være bundet deraf.

13. Diskretion. Selskabet vil behandle og bearbejde de oplysninger, du giver i din Certifikatansøgning, i overensstemmelse med Selskabets Diskretionspolitik med senere ændringer. Du kan få adgang til den fra forsiden af den hjemmeside, hvorfra du tilmeldte dig Certifikatet. Du accepterer og giver samtykke til, at Selskabet i dit Certifikat og i seglet VeriSign-segl kan skrive de oplysninger, du opgiver i din Certifikatansøgning. Selskabet kan ligeledes (i) offentliggøre dit Certifikat, Segl og oplysningerne deri i Databasen og på andre tredjemands websteder og (ii) bruge sådanne oplysninger til de formål, der er angivet i nærværende Aftale og i Selskabets Diskretionspolitik. Hvis du er en Forhandler, som handler på vegne af en kunde, garanterer du, at du har alle nødvendige rettigheder (herunder samtykke) til at give dine kundeoplysninger til Selskabet. Du er opmærksom på, at Selskabet vil bearbejde og/eller overføre de oplysninger, du giver i Certifikatansøgningen, i USA og i andre retsområder, hvor Selskabet har aktiviteter. For yderligere oplysninger om bearbejdning af kundedata henvises til vores gældende Diskretionspolitik.

14. Undtagelse af garantier. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE, BEGRÆNSEDE GARANTIER, DER ER ANFØRT I AFSNIT 8 ELLER I NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN, FRASKRIVER SELSKABET SIG ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER, HERUNDER BLANDT ANDET EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OPFYLDELSE AF KUNDEBEHOV, IKKE-KRÆNKELSE SAMT ALLE GARANTIER, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED OPFYLDELSEN AF EN AFTALE, HANDELSBRUG ELLER BRANCHESÆDVANE. SELSKABET GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FRI FOR FEJL. I DET OMFANG ET RETSOMRÅDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15. Erstatning. Du accepterer at holde Selskabet samt selskabets bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, ledende medarbejdere, agenter, ansatte, og rettighedserhververe skadesløse for og tage til genmæle i alle sager vedrørende krav, søgsmål, erstatning og omkostninger(herunder rimelige advokathonorarer og sagsomkostninger) fra tredjemands side, der måtte opstå som følge af (i) misligholdelse af garantier, erklæringer og forpligtelser i henhold til denne Aftale, (ii) urigtige eller misvisende oplysninger fremsat i Certifikatansøgningen, (iii) overtrædelse af en persons eller virksomheds Immaterielle Rettigheder i oplysninger eller indhold, som du har leveret, (iv) undladelse af at give væsentlige oplysninger i Certifikatansøgningen, hvis den urigtige eller manglende oplysning blev fremsat uagtsomt eller med henblik på bedrag, eller (v) manglende beskyttelse af den private nøgle eller undladelse af at bruge et pålideligt system eller træffe de nødvendige forholdsregler til at undgå kompromittering, tab, videregivelse, ændring eller uautoriseret brug af den private nøgle i henhold til vilkårene i nærværende Aftale. Selskabet skal straks informere dig om et sådant krav, og du bærer det fulde ansvar for at tage til genmæle imod sådanne krav (herunder eventuelle forlig), dog således, (a) at du holder Selskabet informeret om og rådfører dig med Selskabet om udviklingen i retstvisten eller forliget, (b) at du ikke har ret til uden Selskabets skriftlige samtykke, hvilket ikke må nægtes uden rimelig grund, at indgå forlig om et krav, hvis forliget opstår som følge af eller er en del af en strafbar handling, et krav eller en sag, eller det indeholder en bestemmelse om eller indrømmelse eller anerkendelse af ansvar eller skyld (i eller uden for kontrakt eller på anden vis) fra Selskabets side eller kræver naturalopfyldelse eller ikke-pengemæssig afhjælpning fra Selskabet, og (c) at Selskabet skal have ret til at deltage i forsvaret mod et krav med en advokat efter eget valg og for egen regning. Vilkårene i Afsnit 15 skal fortsat være gældende efter Aftalens ophør. Som Benyttende Part accepterer du at skadesløsholde Selskabet, dets bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, ledende og andre medarbejdere, agenter og rettighedserhververe for krav, sagsanlæg, retsafgørelser, skadeserstatning og omkostninger (herunder rimelige advokathonorarer og sagsomkostninger) fra tredjemand, som måtte opstå som følge af (i) din manglende opfyldelse af dine forpligtelser som Benyttende Part som anført i den gældende aftale for den Benyttende Part, (ii) dine handlinger i tillid til et Certifikat, hvis de ikke er rimelige efter omstændighederne eller (iii) din manglende kontrol af Certifikatets status med henblik på at fastslå, om Certifikatet er udløbet eller tilbagekaldt.

16. Ansvarsbegrænsninger.

16.1 HVIS DET CERTIFIKAT, DU HAR KØBT, ER DÆKKET AF NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN, VIL DET HØJESTE BELØB, SOM SELSKABET KAN VÆRE FORPLIGTET TIL AT BETALE DIG I HENHOLD TIL PLANEN, VÆRE DET I PLANEN FASTLAGTE BELØB. DE I DETTE AFSNIT 16.1 ANFØRTE BEGRÆNSNINGER FOR ERSTATNING OG BETALING GÆLDER IKKE FOR REFUNDEREDE BETALINGER.

16.2 NÆRVÆRENDE AFSNIT 16.2 FINDER ANVENDELSE PÅ ANSVAR INDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER MISLIGHOLDELSE AF GARANTI), UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED OG/ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) OG ENHVER ANDEN JURIDISK ELLER RIMELIG FORM FOR KRAV. I TILFÆLDE AF ET KRAV, SØGSMÅL, EN VOLDGIFT ELLER ANDEN SAG, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DE I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE LEVEREDE TJENESTER (SOM IKKE ER RELATERET TIL BETALING I HENHOLD TIL NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN), HÆFTER SELSKA BET, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, IKKE FOR (I) TAB AF FORTJENESTE, FORRETNING, KONTRAKTER, OMSÆTNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER ELLER (II) INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB. SELSKABETS SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER, SOM DU ELLER NOGEN TREDJEMAND MÅTTE HAVE LIDT I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER TILLID TIL ET CERTIFIKAT, ER BEGRÆNSET TIL ET SAMLET BELØB PÅ TO (2) GANGE DE BELØB, DER ER BETALT FOR CERTIFIKATET. DE I DETTE AFSNIT 16.2 ANFØRTE ANSVARSBEGRÆNSNINGER ER DE SAMME UANSET ANTALLET AF DIGITALE SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER KRAV VEDRØRENDE ET SÅDANT CERTIFIKAT. DETTE AFSNIT 16.2 BEGRÆNSER IKKE REFUSIONSBELØB ELLER BETALINGER I HENHOLD TIL NETSURE-BESKYTTELSESPLANEN. UANSET FORANSTÅENDE BEGRÆNSES SELSKABETS ANSVAR IKKE I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFSNIT 16 I TILFÆLDE AF PERSONSKADE ELLER DØD SOM FØLGE AF SELSKABETS UAGTSOMHED ELLER MED HENSYN TIL ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UNDTAGES AF GÆLDENDE LOVGIVNING (HERUNDER PRÆCEPTIVE LOVE I ET HVILKET SOM HELST RELEVANT RETSOMRÅDE). I DET OMFANG SÅDANNE RETSOMRÅDER IKKE TILLADER VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

17. Force majeure. Ingen af parterne anses for at have misligholdt nærværende aftale, og ligeledes skal ingen af parterne holde den anden part ansvarlig for ophør, afbrydelse eller forsinkelse i opfyldelsen af dennes forpligtelser i henhold hertil (bortset fra betalingsforpligtelser), som skyldes jordskælv, oversvømmelse, brand, storm, naturkatastrofer, udefrakommende omstændigheder, krig, terrorhandlinger, væbnet konflikt, strejke, lockout, boykot eller andre lignende hændelser, som er uden for partens rimelige kontrol, forudsat at den part, der påberåber sig dette afsnit 17, (i) straks giver den anden part skriftlig meddelelse herom og (ii) tager alle rimelige forholdsregler for at afhjælpe konsekvenserne af force majeure-hændelsen. Såfremt en force majeure-hændelse strækker sig over en periode på mere end tredive (30) dage i alt, kan den anden part ved skriftlig meddelelse hæve nærværende Aftale med øjeblikkeligt varsel.

18. Overholdelse af loven, eksportkrav og udenlandsk omladningsansvar. Begge Parter skal overholde gældende føderale, statslige og lokale love og regler i forbindelse med deres forpligtelser i henhold til Aftalen. Hver Part accepterer, uden at det begrænser det generelle omfang af foregående, at overholde alle eksportkrav (”Eksportkontrol”). Uanset om du har oplyst Selskabet om en endelig destination for certifikater, software, hardware eller tekniske oplysninger (eller dele deraf), du har modtaget fra Selskabet (”Selskabets teknologi”), og uanset om andet måtte fremgå af Aftalen, må du ikke: (i) hverken direkte eller indirekte ændre, eksportere eller reeksportere Selskabets teknologi til en destination, som har restriktioner eller er forbudt som følge af Eksportkontrol uden først at indhente alle nødvendige tilladelser fra den amerikanske regering eller fra et andet land, som udøver Eksportkontrol; (ii) videregive Selskabets teknologi til en part, som er medtaget på det amerikanske finansministeriums ”Office of Foreign Asset Control”-liste over ”særligt designerede statsborgere og blokerede personer”, det amerikanske handelsministeriums ”denied parties”-liste, det amerikanske handelsministeriums ”BIS Entity”-liste eller tilsvarende øvrige relevante lister; eller (iii) hverken direkte eller indirekte, eksportere eller reeksportere Selskabets teknologi til endelig brug i forbindelse med atom-, missil- eller kemiske/biologiske våben, som er forbudt ifølge Eksportkontrol. Selskabet er berettiget til at suspendere opfyldelsen af Selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen uden forudgående varsel og uden ansvar over for dig, hvis du undlader at overholde denne bestemmelse.

19. Vilkårenes uafhængighed. Hvis en kompetent domstol afgør, at en bestemmelse i Aftalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i en eller anden henseende, skal de andre bestemmelsers gyldighed, lovlighed og håndhævelse ikke på nogen måde påvirkes eller svækkes deraf.

20. Lovvalg. Denne aftale og enhver tvist vedrørende de i henhold til denne Aftale leverede tjenester reguleres og fortolkes i henhold hver af følgende love uanset dens bestemmelser om international privatret: (a) lovene i Staten Californien, hvis du befinder dig i Nordamerika eller Latinamerika; eller (b) engelsk lov, hvis du befinder dig i Europa, Mellemøsten eller Afrika; eller (c) lovene i Singapore, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, inkl. Japan. FN-konventionen om kontrakter for international varehandel finder ikke anvendelse på denne Aftale.

21. Konfliktløsning. I den udstrækning loven tillader det, skal du, før du anlægger en sag eller iværksætter en administrativ påstand, en tvist, der vedrører et hvilket som helst aspekt af denne Aftale, informere Selskabet og en eventuel anden part med henblik på at opnå en forretningsmæssig løsning. Både du og Licensgiver skal i god tro bestræbe jer på at løse en sådan tvist ved hjælp af forretningsmæssige drøftelser. Såfremt tvisten ikke er løst inden tres (60) dage efter den oprindelige meddelelse, kan en part tage skridt, der er i overensstemmelse med den gældende lov, der er angivet i denne Aftale.

22. NetSure-beskyttelsesplan. Du er muligvis dækket af den seneste version af NetSure-beskyttelsesplanen. Yderligere oplysninger om beskyttelsesplanen kan findes i Databasen. I henhold til denne plan vil Selskabet betale dig skadeserstatning for visse skader, som måtte opstå som følge af Selskabets misligholdelse af en eller flere af de begrænsede garantier i NetSure-beskyttelsesplanen, op til de deri anførte grænser. Certifikater, som er leveret gratis i forbindelse med en prøve fra Selskabet, er ikke dækket af NetSure-beskyttelsesplanen.

23. Overdragelse. Du må ikke overdrage rettighederne i henhold til Aftalen, hverken helt eller delvist og hverken i form af en kontrakt, lov eller andet uden Selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke. Dette samtykke må ikke tilbageholdes eller forsinkes uden rimelig grund.

24. Meddelelser og kommunikation. Du skal fremsætte alle meddelelser, krav eller anmodninger til Selskabet vedrørende Aftalen til "Kontaktadressen", som er anført på det websted, hvor du købte Certifikatet, med kopi til: General Counsel – Legal Department, Symantec, 350 Ellis Street, Mountain View, California. Henvisninger til ovenfor anførte telefonnumre er 1-650-527-8000.:

25. Aftalens fuldstændighed. Nærværende aftale, VeriSign-segl-licensaftalen (hvis du vælger at vise et VeriSign-segl), og hvis du er Forhandler, din Forhandleraftale med Selskabet, udgør den fuldstændige aftale mellem Selskabet og dig med hensyn til de påtænkte transaktioner og erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige tilkendegivelser, aftaler eller meddelelser i forbindelse hermed. Vilkår og betingelser i købsordrer, som ikke er inkluderet i, eller som er i modstrid med Aftalen, er ugyldige.

26. Tredjemandsrettigheder. Du accepterer, at Microsoft, Inc. har udtrykkelige tredjemandsrettigheder i forhold til de i nærværende Aftale indeholdte forpligtelser.

Abonnentaftale til VeriSign SSL-certifikater, version 6.0 (august 2010)


Danmark Startside
E-mailUdskriv